سامانه تشخیص گاز

از این سامانه میتوان برای تشخیص آلاینده ها و بخارات آلی استفاده کرد.