سامانه تأمین مالی جمعی

در زمینه فناوری های هوشمند مالی قرار دارد