سامانه بهینه شده سترون سازی پیوسته

دستگاه بهینه شده سترون سازی دارای کاربردهایی همچون ضدعفونی محصولات کشاورزی و افزایش ماندگاری محصولات تر و خشک می باشد و از بین بردن آفلاتوکسین در مغزیجات است.