سامانه بامربی

” با مربی ” با هدف تشکیل بانک اطلاعات مربیان و اساتید ورزشی کشور در بستر اینترنت و فضای مجازی ، با پیاده سازی بستر های لازم جهت این امر ، اقدام به معرفی هرچه بهتر مربیان و اساتید ورزشی به جامعه هدف و افرادی که بدنبال شروع ورزش همگانی ، قهرمانی و تربیتی در تمامی کشور هستند را نموده است.