سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

این سامانه اطلاعات تمام دستاوردهای قرآنی کشور را در قالب‏های مختلف و بصورت طبقه‏بندی شده و با ایجاد شبکه‏های علمی بصورت واسپارگاه فراهم نموده و کاربری و کارآمدی آن را افزایش داده است. با پیاده‏سازی این پروژه علاوه بر مستندسازی و سامان دهی دستاوردهای قرآنی کشور می‏باشد و ارائه اطلاعات دستاوردهای قرآنی، فعالان این حوزه‏ها نیز شناسایی می‏شود. در این سامانه سعی شود نهایت سهولت برای کابر فراهم باشد و کاربران بتوانند با داشتن حداقل دانش در زمینه کار با رایانه براحتی از امکانات سامانه استفاده نماید.