سامانه ایمنی فرآیند

علی‏رغم کلیه تلاش‏ها در صنایع مختلف جهت کاهش تعداد حوادث نامطلوب، همواره وقایع زیادی جوامع صنعتی را تهدید می‌کنند. این وقایع اغلب مسبب خسارات زیادی به محیط زیست، تجهیزات و حتی در برخی موارد، مرگ و میر و از کارافتادگی نیروی انسانی و مردم هستند. بنابراین، پیش‌بینی این گونه حوادث محتمل و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از وقوع آنها امری ضروری می‌باشد. لذا برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، استفاده از یک روش سیستماتیک برای شناسایی مخاطرات پنهان موجود در واحدهای صنعتی و اجرای اصلاحات مربوطه ضروری است. از سوی دیگر هزینه‏های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث هر ساله صدمات مالی و جانی قابل توجهی را متوجه صنایع کشور می‌کند و علی‏الخصوص صنعت نفت و گاز به دلیل ماهیت فعالیت‏های موجود در آن به عنوان یکی از صنایع پرمخاطره کشور محسوب می‌شود و علیرغم تلاش‌های گوناگونی که برای پیشگیری از وقوع حوادث صورت می‏گیرد، بسیاری از حوادث پیش بینی نشده بوقوع می‌پیوندند. بنابراین پیش‌بینی و پیشگیری حوادث مضر بسیار پر اهمیت جلوه می‌کند.