سامانه الکترونیکی مدیریت فرآنیدهای سازمانی (ققنوس)

پلتفورمی جهت مدیریت و الکترونیکی کردن فرآیند ها و در خواست های سازمانی به جهت افزایش سرعت پاسخگویی و کاهش ترددها و هدر رفت زمان و منابع