سامانه اطلاعات مکانی

این سامانه توانایی قرار گیری بر بستر اینترنت یا اینترانت به همراه یک معماری مناسب را دارا می باشد. در این سامانه تمامی اطلاعات مکانی یک ارگان قرار می گیرد و کاربران مختلف استفاده های مختلفی از این سامانه میکنند. هدف اصلی این سامانه مکانمند، یکپارچه سازی اطلاعات مختلف در یک حوزه سازمانی و حتی یک شهر است که بتوان در تصمیم گیری های مهم بطور همزمان به تمام اطلاعات دسترسی داشت.