سامانه استخراج با سیال فوق بحرانی

این سامانه برای پژوهش و مطالعات استخراج فوق بحرانی برای خالص سازی مواد اولیه دارویی یا مواد شیمیایی حساس به تجزیه شدن در دماهای بالا در مقیاس نیمه صنعتی کاربرد دارد.