سامانه ارزیابی خسارات ساختمانی و جانی

سامانه ارزیابی خسارات ساختمانی و جانی برای مدیریت خطرپذیری و بحران لرزه ای
Structural and Human Lost Estimational System for Seismic Risk and Disaster Management
براساس آمار گزارش شده میزان خسارت وارده سالیانه در اثر سانحه زلزله در سراسر جهان عمدتاً بدلیل وجود بافتهای فرسوده شهری و یا ساخت و سازهای روزافزون با کیفیت پایین و آسیبپذیر در مقابل زلزله در حال افزایش می‏باشد.
این امر در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران و بالاخص در شهرهای بزرگ که شامل بافتهای فرسوده بی‏شماری می‏باشد، حائز اهمیت است.
در کلیه روشهای مرسوم و پیشرفته مدیریت خطرپذیری لرزهای استفاده از توابع آسیبپذیری ساختمانی یا منحنیهای شکنندگی که بیانگر رابطه بین شدت زلزله با درصد تخریب بوده و به نوع سازه و شتاب زمین وابسته میباشد، امری رایج است.
بعلاوه روابط تلفات انسانی که بیانگر تعداد کشته شدگان یا مجروحین با شدت زلزله و یا درصد تخریب ساختمانی در سطوح مختلف میباشد، جزء اصلی سامانه های برآورد سریع خسارت مالی و جانی در زمینلرزه محتمل میباشد.