سافت استارتر تک فاز

دستگاهی که با اتصال به موتور های تک فاز جهت انتقال آب در ساختمانها سبب کاهش دفعات روشتن و خاموش شدن از طریف روش اتوماتیک فشاری، با این دستگاه به آرامی موتورها را روشن و به آرامی خاموش میکند عمر موتور ها را افزایش و مصرف انرژی الکتریکی را کاهش میدهد