سازه ی متغییر فصلی خورشیدی

این سازه جهت نیروگاهای خورشیدی استفاده میشود. افزایش ١۵ درصدی راندمان نیروگاه هدف استفاده از این سازه است ..این سازه هم به صورت دستی هم اتوماتیک در سال در ۴ وضعیت مختلف وابسته به مرقعیت خورشید قرار میگیرد تا نور به صورت عمودی به پنل خورشیدی بتابد ..