سازه ساندویچی سلولی کامپوزیتی

سازه های ساندویچی در ساخت سازه های هوایی و دفاعی کاربرد دارند و خواص بالایی در بارگذاری های مختلف داشته و سبب کاهش وزن می شوند.