ساخت گرانول‌های متخلخل تیتانیومی

استفاده از این گرانول های متخلخل در کنار ایمپلنت های فلزی ضمن پر کردن فضاهای خالی کنار ایمپلنت باعث افزایش سطح تماس، جذب سلول و خون و تشکیل بافت در اطراف ایمپلنت را سرعت بخشیده که باعث افزایش استحکام اولیه مکانیکی، رگزایی و تشکیل بافت استخوانی بدون ریسک ایجاد التهاب و عفونت می گردد که مجموعه این خواص در کاربردهای کلینیکی مرتبط با بافت استخوان بسیار حائز اهمیت می باشد. این گرانول ها دارای خواص ذیل می باشند:
1- زیست ماده تیتانیومی با قابلیت القا استخوان سازی و خواص آنتی باکتریال
2- زیست ماده جایگزین شونده استخوان در بازسازی های استخوان اعم از تروماتیک، تومورها و اصلاح حجم استخوان در جراحی های فکی و صورت و ایمپلنتولوژی
4- داشتن ویژگی ترمبوژنیک و رگزایی
5- داشتن ویژگی داربستی (ماکروپروسیتی، میکروپروسیتی و اتصالات متصل بهم) متشابه به بافت استخوان انسانی