ساخت کنترل کننده دمای دیجیتال دستگاههای حرارتی

این محصول برای انواع هیتر مگنت و انواع منتلهای حرارتی و نیز
در حما م های روغن و محیط های خورنده شیمیایی و همچنین در
واکنشهای شیمیایی در آزمایشگاهها قابل استفاده است.