ساخت پوشش پلیمری خودترمیم شونده بر پایه¬ی…

مواد خودترمیم شونده نسل جدیدی از پلیمرهای هوشمند است که توانایی تعمیر آسیب و ترک های کوچک خود را دارد و خواص مکانیکی بر اساس محرک های خارجی بهبود می یابد.
در ساخت این محصول خود ترمیم شونده از تری اتانول آمین عاملدار شده توسط مشتقات دی انوفیل و دی ان به‌منظور انجام واکنش دیلز-آلدر استفاده شده است. این ترکیبات توانایی انجام واکنشهای برگشت‌پذیر دیلز-آلدر را دارند و می توانند به‌عنوان مواد با خاصیت ترمیم‌پذیری موردمطالعه قرار گیرند.
محصولات با استفاده از آنالیزهای FT-IR نقطه ذوب مورد تائید و شناسایی قرار گرفت. نتایج پلاریزاسیون و طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که رفتار خوردگی فولاد کربنی ۳۰۴ در حضور پوشش نمونهDA.P۲ نسبت به حالت بدون پوشش بهبود داشته است.