ساخت و تست سیستم اندازه گیری میدان الکتریکی

حسگرهای EFM ، کاربرد گستردهای در شتابدهند ههای ذرات، مطالعات هواشناسی ، فرودگاهها، علوم فضایی و . . . دارند. اساس عملکرد این نوع حسگر بر پایه خوانش دقیق سیگنال جریان القا شده میدان الکتریکی در صفحات خازن متغییر با زمان است.