ساخت وطراحی ربات توانبخشی بازو برای افراد ناتوان

ساخت ربات که بر روی بازوی افراد ناتوان نصب می شود و به دست افراد معلول این امکان را می دهد تا بتوان به راحتی حرکت کرده و جسمی را بلند کنند