ساخت نوع جدیدی از فیوزهای پیچشی

در این پژوهش المان پیچشی فولادی به عنوان عضو شکل¬پذیر برای نصب در انتهای انواع مهاربند¬های هم¬محور مطالعه شده است. استفاده از المان پیچشی فولادی به شکل پیشنهاد شده در این رساله ایده¬ای نوین است که برای اولین بار مطالعه می¬شود. عملکرد پیچشی غیرالاستیک المان پیچشی فولادی موجب افزایش شکل¬پذیری مهاربند می¬شود و کمتر بودن ظرفیت باربری المان پیچشی فولادی از بار کمانشی مهاربند، موجب عملکرد آن به عنوان فیوز کنترل کمانش مهاربند می¬باشد.
انجام این پژوهش بصورت تحلیلی همراه با مدلسازی کامپیوتری و تست¬های آزمایشگاهی بوده است و مدلسازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزار ABAQUS انجام گرفته است. مطالعات و نتایج آزمایشات این پژوهش نشان می¬دهد که المان پیچشی فولادی از شکل¬پذیری خوب و عملکرد مناسبی در انتهای مهاربند هم¬محور برخوردار است و ضمن استهلاک انرژی به عنوان فیوز کمانش مهاربندی نیز عملکرد خوبی خواهد داشت.