ساخت فوم سربی برای صفحات باطری

در صفحات سربی مورد استفاده در باطریهای الکتروشیمیایی اغلب واکنش های الکتروشیمیایی بر روی سطوح رخ میدهند که با افزایش میزان سطح ویژه می توان عملکرد بهتری را انتظار داشت. با توجه به استفاده گسترده از این باطری ها در صنعت خودروی کشور، بهینه سازی عملکرد حائز اهمیت است. در این فناوری سعی شده است که فومهای سربی به روش متالورژی پودر تولید شوند و جایگزین صفحات سربی مرسوم شوند. در نتیجه، سطوح ویژه بیشتر فوم سربی سلول باز سبب می شود که سرعت واکنشهای الکتروشیمیایی بیشتر شود و بنابراین، عملکرد مطلوبتری مشاهده شود.