ساخت سیلیکای کلوئیدی مورد استفاده در ریختگری(20nm)

دستیابی به دانش فنی ساخت سیلیکای کلوئیدی در کنار رفع نیاز مواد
اولیه از منابع داخلی با قیمت رقابتی، تأمین امنیت بازار مواد اولیه و
افزایش دسترس پذیری سیلیکای کلوئیدی به همراه کاهش در سرعت
خرید و حمل و نقل به همراه تأمین تکنولوژیک این محصول از جمله
دستاوردهای اصلی این طرح است.