ساخت سموم کشاورزی ارگانیک

از جمله آفات دفع شده توسط این محصول به شرح زیر است:
Plum pockets•
Black knot•
Black spot of rose•
Powdery mildew•
Phomopsis•
Black rot•
Apple scab•
این آفتکش در دفع آفات گندم و درختان
و صیفی جات و همچنین دربسته بندی
میوه برای جلوگیری از رشد قارچ ها نیز به
کار می رود.