ساخت دستگاه تشخیص سریع عیار مس

هدف اصلی در این طرح تشخیص مقادیر وشناسایی عناصر معدنی (مس)می باشداین روش در ایران و خارج از کشور نوین و جدید می باشد. اهداف کاربردی : استفاده از ترکیب الگوریتم های دسته بندی پردازش تصویر برای دسته بندی خاک های معدنی واستفاده از الگوریتم های بهینه سازی و هوش مصنوعی برای دسته بندی و، مطالعات زمین شناسی درمورد خاک های معدنی و تهیه پایگاه داده مورد نیاز مربوطه ، طراحی و پیاده سازی سیستمی هوشمند،تست و آزمایش سیستم بروی پایگاه اطلاعاتی می باشد.