ساخت دزیمتر برخط نانوکامپوزیت

ساخت دزیمتر برخط نانوکامپوزیت پلیمر-نانولوله کربن برای اندازه گیری آهنگ دز در ناحیه تراپی (PNC-2020 Dosimeter