ساخت تک سل پیل سوختی پلیمری

در این سامانه میزان مصرف واکنشگرها براساس میزان توان مورد نیاز تنظیم شده و حداقل مصرف صورت می‌گیرد به گونه‌ای که هیچ واکنشگر اضافی در سلول آخر باقی نمی‌ماند و حداقل پرژ صورت می‌گیرد.