ساخت توربین بادی-کایتی

توربین¬های بادی کایتی دارای پتانسیلی¬اند که به¬ طور قابل توجهی هزینه¬ی پایین¬تر از یک توربین بادی معمولی دارند. یعنی نیازی به برج بزرگ ، تیغه بزرگ چرخش که برای یک توربین بادی معمولی ضروری است ، ندارد. که در نتیجه آلودگی صوتی و نگرانی¬ مرگ و میر پرندگان و همچنین نگرانی آلودگی بصری نیز با این سیستم حذف می¬شود .بدلیل اینکه توربین¬های بادی کایتی توانایی رسیدن به ارتفاعات بسیار زیاد را دارد ، براحتی می-تواند در ارتفاعات بالاتر که سرعت باد زیاد است ، اجرا شود. مزیت رسیدن به ارتفاعات بالاتر در این است که در ارتفاعات بالاتر سرعت باد بیشتر و پایدارتر(با تغییرات کمتری) است. هدف ما در این طرح تولید برق با استفاده از باد طی فرایندی کاملا جدید است که بسیاری از مشکلاتی که در روش¬های قبل وجود داشته و دارد، حل خواهد شد. در این طرح ما از حرکت کایت که بنام بازیگوشی کایت نامگذاری می¬شود، برای تولید برق استفاده می-کنیم.