ساخت براق کننده ی طبیعی چرم

با استفاده از چربی حیوانی و شیره ی گیاهی توانسته ایم برای اولین بار در ایران تولید براق کننده ی طبیعی برای انواع چرم کنیم. درخشش این براق کننده بر روی انواع سطوح چرمی بیشتر از نمونه های موجود نفتی می باشد و همچنین باعث بهبود کیفیت چرم نیز می شود. ترکیب مورد نظر آب پایه نیز می باشد.