ساخت آلومینیوم سیلیکات به عنوان اکستندر و پرکننده

• تولید محصول در مقیاس نیمه صنعتی
• به کار گیری فناوری در محیط شبیه سازی شده واقعی