ساتاب

سامانه ایمنی و تاب آوری در برابر بحران در حوزه های معماری، سازه، تاسیسات، مدیریت بحران و سلامت در بلایا