زیردریایی رادیو کنترل ویژه اکتشافی تحقیقاتی

در اولین دوره مسابقات زیر دریایی های کنترل از راه دوردانشگاه مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع مقام اول قابلیت های ویژه و مقام هشتم در بخش عملکرد را از آن خود نمود و دردومین دوره مسابقات بین المللی جام دانشگاه امیر کبیر و سومین دوره روباتیک ملی خوارزمی مقام اول را کسب نمود
این روبات زیر در یایی با قابلیت های ویژه زیر طراحی و ساخته شده است.
کنترل از راه دور ، قابلیت مانور دقیق، کلید اضطراری ، قابلیت صعود اضطرای هو شمند در شرایط خطرناک ، و …