زباله سوز گازی ساز

در این فرآیند علاوه بر امحای زباله، گازی تولید میشود به اسم گاز سنتز که ترکیبی از هیدروژن و مونوکسید کربن می باشد و این گاز قابل احتراق بوده و میتوان در ژنراتورها آن را مصرف کرده و برق تولید کرد.