زباله سوز سیار

استفاده از سیستمهای زباله سوز عظیم در مناطقی که فواصل اجتماع انسانها کوتاه است همواره با مخاطره همراه بوده است. در این طرح، زباله سوز در حجم کم طراحی شده و قابل حمل و نقل می باشد.
بازای هر 5 تن زباله در روز ، یک دستگاه زباله‌سوز سیار لازم است.
1-شهرداری‌ها:
شهرداری آمل: 20 دستگاه زباله‌سوز سیار
2-دهیاری‌ها: وابسته به میزان زباله است.
3-شهرک‌های صنعتی: هر شهرک صنعتی، یک دستگاه زباله‌سوز سیار لازم دارد.
این محصول بومی و مطابق با توانمندی داخلی ساخته شده و وابستگی را کاهش می دهد. در ضمن بازای تولید هر دستگاه زباله‌سوز سیار موجب اشتغال‌زایی برای 10 نفر به طور مستقیم خواهد شد.
خاکستر زباله سوز در تطابق با استانداردهای محیط زیست است (مستندات پیوست است).
دود زباله سوز در تطابق با استاداردهای محیط زیست است (مستندات پیوست است).
ثبت اختراع شده است (مستندات پیوست است).