زئولیت

این نوع زئولیت برای استفاده در صنایع مختلف از جمله صنعت نفت به منظور جذب گازها مورد استفاده قرار می گیرد