رژیم تقلیل غذا

بررسی اثر تقلیل غذا در درد سیاتیکی
با توجه به نقش التهاب در ایجاد درد عرق النَّسا
و تاثیر کاهش غذا بر بهبود آن میتواند بعنوان یکی از درمانهای بی عارضه در این افراد درنظر گرفته شود.