رژیم تعدیل غذا طب ایرانی

بررسی اثر تعدیل غذا
بر سوءهاضمۀ عملکردی (نوع نفّاخ)
در بخش کارآزمایی بالینی، در پایان هفته دوّم، گروه مورد، نسبت به گروه کنترل، بهبود معنی‏داری در شدّت علایم سوءهاضمه داشتند (۰۰۱/۰ p ) و بیشترین بهبودی را در علایم نفخ (۰۰۱/۰ p )، ناخوشی سر دل (۰۱۳/۰ p ) و احساس سنگینی بعد از غذا (۰۲۰/۰ p ) نشان دادند.