رولر اسکرین گندله آهن

این تجهیز در جداسازی گندله خام آهن بر اساس سایز عمل میکند و یکی از مهمترین زمینه های کاربرد آن کارخانه های گندله سازی است