روغن کاملینا

روغن سرشار از امگا ۳ و ویتامین ای از گیاه کاملینا در شرایط دیم برای اولین بار در ایران