روش کاشت درخت در اراضی خشک، بیابانی بدون آبیاری

این فناوری که تقلیدی از مادرطبیعت میباشد بر رعایت یک رکن اساسی و چهار اصل مهم استوار است :
رکن اساسی : انتخاب نوع درخت متناسب با شرایط آب و هوائی ( میزان بارندگی ، کیفیت خاک و میزان نفوذ پذیری آن و….) منطقه ای که قرار است عملیات کاشت انجام شود.
اصل اول – تولید نهال در نهالستان به نحوی که ریشه اصلی آن مستقیم بوده و بهیچ وجه دچار پیچ خوردگی نگردد .
اصل دوم – استفاده از کمپوستهای آلی و قارچ مایکوریزا درخاک گلدان در نهالستان و نیز بستر کشت نهال در زمین اصلی .
اصل سوم – عدم دستکاری و تخریب ساختار مویرگی ( کاپیلاری ) خاک .
اصل چهارم – استفاده از ظرفی بنام ” واتر باکس “که از جنس پلی پروپیلن بوده و بمدت یکسال بر روی نهالی که با رعایت ۳ اصل فوق کاشته شده قرار میگیرد و فقط یکبار در زمان کاشت۱۶ لیتر آب داخل ان ریخته شده و حدود ۲۵ لیتر آب نیز پای نهال ریخته می شود . از این پس بمدت یکسال واتر باکس با نهال باقی مانده و در این مدت به هیچ آبیاری نیاز نخواهد بود .