روش نوین جداسازی انسولین

انسولین یکی از فراورده‌های زیستی استراتژیک است که باید با کیفیت بالا به بیماران دیابتی عرضه شود. مولکول‌نگاری سطحی پلیمرها به‌عنوان روشی نسبتا ساده و گزینش‌پذیر برای جداسازی بیومولکول‌ها استفاده می‌شود. در این فناوری، جداسازی انسولین با پلیمرهای مولکول‌نگاری شده بر نانوذرات مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه تهیه پلیمرها تعیین شد. مشخصات سامانه، با استفاده از روش‌های مختلف آنالیز نانو تعیین شد که قدرت مغناطیسی و سطح ویژه بالا و میانگین اندازه کمتر از ۵۰ نانومتر را با فاکتور نگارش برابر با ۲,۵ تایید کرد که برای جداسازی انسولین در محیط با غلظت‌های کم و زیاد کاربردی هستند و قابلیت استفاده برای ۵ مرحله متوالی فرایند بدون کاهش محسوس در توان جداسازی را دارد.