روش توموگرافی مقاومت سنجی الکتریکی

روش توموگرافی مقاومت سنجی الکتریکی
برای شناسائی گسلهای پوشیده