روش‌های تحلیل رخداد وقایع در مطالعات جمعیتی

در دو دهه اخیر، پژوهشگران علوم اجتماعی بیش از گذشته به جمع‌آوری و تحلیل داده‌های سابقه رخداد واقعه پرداخته‌اند. دلیل اصلی افزایش استفاده از این نوع داده‌ها، دستیابی به اطلاعات کاربردی و مناسب با توجه به ماهیت فرایند جمع‌آوری این نوع داده‌ها است. مثال‌های بسیاری از این داده‌ها در علوم اجتماعی شامل مطالعات جمعیتی، بازار کار، علوم سیاسی، مهاجرت، روانشناسی، تعلیم و تربیت و همچنین در علوم بهداشتی و اپیدمیولوژی وجود دارد. با در اختیار داشتن یک مجموعه داده سابقه رخداد واقعه، مسأله پیش روی پژوهشگران علوم اجتماعی، کاربرد روش‌های آماری مناسب برای توصیف تغییرات، کشف روابط میان وقایع و اهمیت هر یک از آنها می‌باشد. با توجه به کاربرد روزافزون استفاده از داده‌های سابقه رخداد واقعه و لزوم آشنایی با روش‌های آماری مناسب برای تحلیل آنها، هدف از مطالعه حاضر شناخت و معرفی انواع مختلف این داده‌ها و ارایه مدل‌های مختلف و کاربرد هر یک از آنها برای تحلیل آنها بوده است.