روشهای تشخیص اتوماتیک فازهای موج تراکمی و برشی

با استفاده از مجموعه نرم افزاری تدوین شده
قادر به تشخیص، شناسائی فازهای لرزه ای و
تعیین محل و بزرگای رویداد های لرزه ای به
صورت کاملا هوشمند وبدون نظارت انسان شده ایم.