روسازی آسفالتی متخلخل زیست سازگار

خلاصه طرح:
ساخت روسازی آسفالتی متخلخلِ نیمه گرمِ زیست محیطی، متشکل از خرده تراشه های آسفالتیِ بازیافتی به همراه عاملِ جوان کننده با قابلیت امکانِ جذب آلاینده ها از محیط (هوا و روانآب سطحی) به کمک تکنولوژی نانو موادِ فتوکاتالیست (خود پالاینده طبیعی).