رندر بلادرنگ

این فناوری روشی جدید برای ساخت انیمیشن می باشد. با تکیه بر این فناوری می توان ده ها برابر در زمان فرآیند پردازش خروجی نهایی صرفه جویی کرد. از طرفی هزینه های اجرای یک پروژه انیمیشن در قسمت خروجی نهایی به میزان چندین برابر کاهش می یابد.