رله هوشمند تشخیص عملکرد نامتقارن کلیدها

حوزه کاربری رله تشخیص وضعیت عملکرد نامتقارن مدارشکن¬های خطوط انتقال پیشنهاد شده شبکه¬های فوق توزیع و انتقال برق است. این رله به منظور تشخیص عملکرد نامتقارن مدارشکن‌های خط ناشی از خطای مکانیکی گیرکردن یک یا دو پل مدارشکن هنگام باز شدن یا بسته شدن طراحی شده است.
این دستگاه در اداره ثبت اختراع با شماره ۱۰۲۱۲۹ به ثبت رسیده است. هوشمندی این دستگاه به استفاده از ولتاژ دو سر پل های کلید است که نقائص نمونه های تجاری جریانی و تیغه ای را ندارد. از طرفی اطلاعات ولتاژ ورودی مورد نیاز این دستگاه در پست ها وجود دارد و بدین ترتیب نیازی به بکارگیری هیچ تجهیز اضافه ای نیست.