رله بازبست تطبیقی

از آنجا که ماهیت بسیاری از خطاهای شبکه‎ انتقال گذرا است، لذا وصل مجدد خط به ازای خطاهای گذرا، راهکار مناسبی برای حفظ پایداری شبکه است. دستگاه حاضر سیستم تصمیم¬گیری تطبیقی برای صدور فرمان بسته شدن کلیدهای خطوط انتقال در شرایط مختلف اتصال کوتاه زمین و فاز است.