رف نوری

سایبان هایی با قابلیت کنترل و هدایت نور روز به داخل و همچنین جلوگیری از ورود حرارت ناشی از تابش خورشید به داخل ساختمان
کاربرد در ادارجات، بانک ها، مراکز آموزشی و تجاری، صنایع و کارخانجات، مکان های کاشت گلخانه ای