رفتار لرزه‌ای ستون بتنی پرمقاومت مسلح

بتن پر مقاومت واژه‌ای است که با عبارت لاتینHigh Strength Concrete و با کلمه اختصار HSC در ادبیات فنی شناخته می‌شود. استفاده از HSC به علت صرفه¬های اقتصادی که در سازه¬های بلند و همچنین در برخی از سازه¬های خاص نظیر پل و سکوهای نفتی دارد، منجر به آن شده که از سه دهه گذشته استفاده از آن در کشورهای بیشتر توسعه یافته رو به گسترش باشد.