رفتاردیوارهای برشی بتنی مجهز به تکیه گاه

دیوار برشیییی بتنی بیا ررتیت وهوار ای میتواند با ایمنی مطلوب نیروی جانبی ناشیییی از یل زل له را با تمتری
خسارت ساز ای تحمل ترد و عملکرد لرز ای در سطح بالاتری را نسبت به دیوارهای بتنی متداول داشته باشد.