رشد- ال ای دی

دیود ساطع کننده نور (LED) به عنوان جایگزین برای سیستم‌های روشنایی متداول و یک منبع روشنایی مصنوعی انعطاف پذیر برای ریز ازدیادی تجاری گیاهان می‌باشد. هدف از این آزمایش یافتن نسبت مطلوب ال ای دی سفید، قرمز و آبی برای رشد در شرایط کشت بافت گیاه Staurogyne repens بود که در نتیجه آن نیز هزینه ریزازدیادی گیاهان امکان کاهش دارد. همچنین بررسی شدکه آیا منبع نور در طی کشت in vitro بر روی صفات رشدی گیاهچه‌ها تأثیر گذار است. ریزنمونه‌های نوک ساقه در شرایط آزمایشگاهی و در محیط MSبدون تنظیم کننده رشد گیاهی تحت ترکیبی از دیود ساطع کننده نور آبی (۱۰ تا ۳۰ درصد)، قرمز (۴۰ تا ۶۰ درصد) و سفید (۱۰ تا ۵۰ درصد) کشت داده شدند. به منظور افزایش ارتفاع نیز از ترکیب نور آبی (۷۰ تا ۹۰ درصد) و قرمز (۱۰ تا ۳۰ درصد) استفاده شد.